Policy

ระเบียบการเข้าร่วมชมฟุตบอลสโมสรชลบุรี เอฟซี


วัตถุต้องห้าม ห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน


อาวุธ :อาวุธปืน, มีด และสิ่งของมีคม, สารเคมีอันตราย, ขวดแก้ว และขวดทุกชนิด


สาร : ยาเสพติด,ยาพิษ ฯลฯ


วัตถุไวไฟ และ วัตถุระเบิด : ประทัด, ดอกไม้ไฟ และไฟแช็ก ฯลฯ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ถือบัตรเห็นด้วย และยอมรับในเงื่อนไขพื้นฐาน ดังต่อไปนี้


1. ผู้ถือบัตรนี้มีสิทธิที่จะเข้าชมการแข่งขัน กรุณาแสดงบัตรใบนี้ที่ทางเข้าและราคาตามที่ระบุบนหน้าบัตร


2. ผู้ถือบัตรไม่สามารถแลกเปลี่ยนบัตรคืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซื้อแล้วไม่รับคืนหรือเปลี่ยน


3. บัตรไม่สามารถออกให้ใหม่ กรณีสูญหาย, ถูกทำลาย หรือถูกขโมย


4. บัตรไม่สามารถแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้บัตรเพื่อเป็นการโฆษณา, การส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์


ต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยปราศจากการยินยอม และการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ชลบุรี เอฟซี จำกัด และถือ


เป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บัตรที่ได้มาในลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะถือเป็นโมฆะ และผู้กระทำผิดหรือผู้ถือบัตร จะถูก


ดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด


5. ด้วยเหตุผลในเรื่องความปลอดภัย ผู้ถือบัตรยินยอมให้ตรวจทรัพย์สิน และยึดสิ่งของต้องห้าม และตรวจร่างกาย


6. ไม่อนุญาตให้นำสื่อต่างๆ อาทิเช่น ป้าย, เครื่องหมาย, ใบปลิว และรวมถึงสิ่งของรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ


โฆษณาเชิงพาณิชย์เข้าไปในสนาม


7. ผู้ถือบัตรไม่ได้รับอนุญาตบันทึกภาพการแข่งขัน หรือส่งสัญญาณเพื่อถ่ายทอดคำบรรยาย, รายละเอียด และ ภาพถ่ายหรือ


เพื่อผลิตรายการขึ้นมาใหม่ หากตรวจพบจะถูกให้ออกจากสนาม เว้นแต่ได้รับการยินยอม และการอนุญาตเป็นลายลักษณ์


อักษรจาก บริษัท ชลบุรี เอฟซี จำกัด


8. ผู้ถือบัตรสมัครใจยอมรับความเสี่ยง ที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บต่อร่างกาย การสูญหาย หรือการการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น


และได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมจากการเข้าชมการแข่งขันที่ระบุบนบัตร และไม่ติดใจเอาความจากบริษัท


ชลบุรี เอฟซี จำกัด ,เจ้าหน้าที่ของสนาม, นักกีฬา, ผู้สนับสนุน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ว่านี้ ต่อการบาดเจ็บหรือ


สูญหายที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่าง และหลังการแข่งขัน


9. รูปแบบการจ่ายชำระเงิน


- ชำระผ่านบัตรเครดิต (VISA/MASTER CARD)


- ชำระผ่านเคาท์เตอร์ เซอร์วิส ที่เซเว่น อีเลเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ (กรณีนี้ท่านต้องทำการชำระภายใน 24 ชม. หากเกินกำหนดเวลา ทางสโมสร ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจองของท่าน)


10. สถานที่รับบัตร


สำนักงานสโมสรชลบุรี เอฟซี ชั้น 2 (ข้างสนาม ชลบุรีสเตเดี้ยม)


11. วัน เวลาที่รับบัตร


ทุกวันทำการ(จันทร์- ศุกร์) เวลา 9.30 น. -16.30 น. หรือ รับในวันแข่งขันจริง ก่อนถึงเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 2 ชม.


12. หลักฐานในการรับบัตร


- กรณีชำระผ่านเคาท์เตอร์ เซอร์วิส กรุณานำใบเสร็จรับเงินจากเคาท์เตอร์ เซอร์วิส พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของท่านยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับตั๋วของท่าน


- กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต (VISA/MASTER CARD) กรุณาพิมพ์ อีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของท่านยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับตั๋วของท่าน


หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับบัตรได้ด้วยตนเอง กรุณานำจดหมายมอบอำนาจที่ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจในการรับบัตรแทนท่าน พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเอง


13. บริษัท พลัสมา อินโฟร์เทค จำกัด ผู้ได้รับอนุญาต ให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วฟุตบอลออนไลน์ จากทางบริษัท ชลบุรี เอฟซี จำกัด


Policy


Do not bring prohibited materials into the football field.


Weapons: guns, knives and other sharp objects, hazardous chemicals, glass bottles and jars of all kinds.


Substances: drugs, poisons, etc..


Flammable and explosive: firecrackers, fireworks and lighters, etc..Terms and Conditions.


1. The owner of ticket has the right to attend the football games. Please show your ticket at the entrance of Chonburi Stadium football field.


2. Tickets can not be exchanged for any reason. Tickets can not be replaced or refunded.


3. Can not issue a new ticket.If tickets are lost, destroyed or stolen)


4. Tickets can not be redeemed for cash. Tickets can not be used for advertising, sales promotion or commercial purposes without permission in writing from Chonburi FC Limited.And is strictly prohibited. The tickets were in such a way as mentioned above, is void. And the offender, or ticket holders will be fully prosecuted under the laws of Thailand.


5. For the safety of the public. Ticket holders must be allowed to examine the body and property. And secures the dangerous goods are prohibited.


6. Do not allow materials such as signs, markings and includes a variety of items. For the purpose of commercial advertising in the football field.


7. Ticket holder does not have permission to record the event or send a signal to broadcast descriptions, details and photographs or to produce them. If detected, it will be removed from the footbal field. Unless permission in writing from Chonburi FC Limited.


8.Football ticket holders own risk. That may have been personal injury, loss or loss that may occur and not be affected either by direct And indirectly from a visit to a football match. And will not catch the action Chonburi FC Ltd, court officials, athletes, sponsors and agents involved. Events that occurred before or during. And after the football match.


9. The type of payment.


- Pay by credit card (VISA / MASTER CARD).


- Payment through Counter Service at Seven Eleven stores. (You must pay within 24 hours if overdue the system will cancel your reservation.


10. Place to get ticket.


Chonburi FC Office, 2nd Floor (near Chonuburi FC Stadium).


11. Time to get a ticket.


Every working day (Monday - Friday) at 9:30 am to 16:30 pm or get in the day of the football match. At least 2 hours before the kickoff football match.


12. Evidence for get the ticket.


- Pay at the counter service, Please bring a receipt from the counter service with your identity card to get your tickets.


- Pay by credit card (VISA / MASTER CARD) Please print an e-mail confirmation of your reservation with your identity card to get a ticket for you.


Note: If you can not get a ticket for yourself. Please bring a letter authorizing the person named for you. Attorney and proof of identity card. And a copy of your identity card.


13. Plusma Infotech Co.,Ltd. who has been authorized by Chonburi FC Ltd to sell football tickets online.